គម្រោងកញ្ចប់សេវាកម្ម

ចំណាយតិច ចំណេញច្រើនជាមួយប្រព័ន្ធទទួលការកម្ម៉ង់តាមឆាតបត

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនបានរហូតដល់ ២៥ នាក់ដោយឥតគិតថ្លៃ

Silver

ចាប់ពី
15$
ក្នុងមួយខែ

តើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលទើបតែចាប់ផ្ដើម ឬ ប្រភេទខ្នាតតូច ដែលមានអតិថិជនឆាតមកធ្វើការកម្ម៉ង់តិចជាង 300នាក់/ខែ មែនទេ?

គម្រោង Silver គឺសាកសមនឹងអ្នកបំផុត

Gold

ចាប់ពី
90$
ក្នុងមួយខែ

តើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតធំ ដែលមានអតិថិជនឆាតមកធ្វើការកម្ម៉ង់ចាប់ពី 300-1500 នាក់/ខែ មែនទេ?

គម្រោង Gold គឺសាកសមនឹងអ្នកបំផុត

Platinum

ចាប់ពី
295$
ក្នុងមួយខែ

តើអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នាតយក្ស ដែលមានអតិថិជនឆាតមកធ្វើការកម្ម៉ង់ចាប់ពី 1500នាក់ ឬ ច្រើនជាងនេះ/ខែ មែនទេ?

គម្រោង Platinum គឺសាកសមនឹងអ្នកបំផុត

ធ្វើការសាកល្បងតម្លើងឆាតបតប្រើប្រាស់ឥតគិតថ្លៃដោយខ្លួនឯង ពង្រឹងអាជីវកម្មអញឡាញរបស់អ្នកតាមរយៈឆាតបត ចំណាយតិច ចំណេញច្រើន